• Slide1

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer (hierna te noemen: Bijzondere Smaken): de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Bijzondere Smaken;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Bijzondere Smaken georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2. Identiteit van Bijzondere Smaken
Bijzondere Smaken
Moorveld 15
5757 PN LIESSEL
Tel. 0493-343158 of 06-30382494
www.bijzonderesmaken.nl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK-nummer: 60584653

Artikel 3. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bijzondere Smaken en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Artikel 4. Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Bijzondere Smaken gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Bijzondere Smaken niet.

Artikel 5. De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Bijzondere Smaken kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Bijzondere Smaken op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6. Herroepingsrecht bij levering van producten
1. De producten van Bijzondere Smaken vallen binnen de Wet Koop op Afstand onder de categorie producten die na opening snel kunnen bederven of verouderen.
2. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
3. Tijdens deze termijn zal de consument de goederen onaangeroerd laten. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Bijzondere Smaken retourneren, conform de door Bijzondere Smaken verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Indien retourzendingen zonder toestemming van Bijzondere Smaken geschieden, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de consument.
5. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
6. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Bijzondere Smaken dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 7. Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Bijzondere Smaken alleen worden uitgesloten indien Bijzondere Smaken dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door Bijzondere Smaken tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;

Artikel 8. De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 9. Conformiteit en garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 10. Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Bijzondere Smaken kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11. Betaling
1. Voorzover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan bij het doen van de bestelling of middels een remboursverzending.
2. Ingeval van vooruitbetaling, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12. Annulering/aanpassing bestelling(en)
Nadat u uw bestelling geplaatst heeft kan deze niet zonder uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van Bijzondere Smaken aangepast danwel geannuleerd worden.

Artikel 13. Klachtenregeling
1. Consument dient de zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 dagen na ontvangst der zaken ter kennis van Bijzondere Smaken zijn gebracht.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Bijzondere Smaken, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij Bijzondere Smaken ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Bijzondere Smaken binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht door Bijzondere Smaken juist wordt bevonden, zal Bijzondere Smaken de nodige tijd gegeven worden om de zijns inziens vereiste voorzieningen te treffen, dan wel de afgekeurde zaken door andere te vervangen.
5. Het artikel dient ongebruikt en in de originele verpakking te worden geretourneerd (indien retournering schriftelijk is overeengekomen met Bijzondere Smaken). Is het artikel gebruikt en/of uit de verpakking gehaald, dan kan geen vervanging meer plaatsvinden tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders met Bijzondere Smaken is overeengekomen.
6. Indien blijkt dat derden iets aan de zaken hebben veranderd of gerepareerd wordt de klacht niet in behandeling genomen, anders dan in het geval dat dit met voorkennis van Bijzondere Smaken is geschied en in noodgevallen, waarin consument zich vooraf onmogelijk met Bijzondere Smaken heeft kunnen verstaan, doch hij niettemin Bijzondere Smaken terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld.
7. Na het verstrijken van de bovenbedoelde termijnen wordt consument geacht het geleverde/verrichte, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan wordt een eventuele klacht niet meer door Bijzondere Smaken in behandeling genomen.
8. Reclames ontslaan consument niet van zijn verplichting tijdig conform artikel 11 te betalen.

Artikel 14. Retournering
Bijzondere Smaken zal bij de verzending van uw bestelling haar best doen om alles in een goede verpakking te verzenden. Mocht er onverhoopt iets mis gegaan zijn, dan kunt u per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of telefoon (06-30382494) contact opnemen. U kunt uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Bijzondere Smaken een retourzending doen. Bijzondere Smaken zal na ontvangst u het aankoopbedrag crediteren, exclusief de retour verzendkosten. De retourzending is voor rekening en risico van de consument. Bijzondere Smaken accepteert geen retourzending waarvoor niet vooraf schriftelijke toestemming is gegeven, dan wel een retourzending die niet (voldoende) is gefrankeerd.

Artikel 15. Toepasselijk recht
Op alle met Bijzondere Smaken aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Vraag, tip of suggestie?

 1. Laat het ons weten! Vul onderstaande formulier in!
 2. (*)
  Ongeldige invoer
 3. (*)
  Ongeldige invoer
 4. (*)
  Ongeldige invoer
 5. Controle(*)
  ControleOngeldige invoer

Op de hoogte blijven?

 1. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
 2. (*)
  Ongeldige invoer
icon-facebook icon-twitter icon-pinterest Volg ons ook op
jouw favoriete Social Media

Contactgegevens

icon-location 

Moorveld 15
5757 PN Liessel

icon-phone

06 - 30 38 24 94

icon-mail

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.